4. Bedre indeklima i offentlige institutioner

HVORDAN SER DET UD I DAG?

Danskerne opholder sig inden døre 80-90 pct. af tiden, svarende til ca. 22 timer i døgnet. Mange af disse timer bliver i løbet af livet tilbragt i offentlige institutioner. Derfor er et godt indeklima vigtigt. 

Et bedre indeklima gavner både den enkelte og samfundsøkonomien. Det kan nemlig fremme både trivsel, arbejdsmiljø, indlæringsevne og brandsikkerhed. Samtidig mindsker det sygefravær. Derimod kan et dårligt indeklima forårsage mistrivsel og helbredsproblemer.

HVAD ER UDFORDRINGEN?

Hovedparten af de danske folkeskoler har desværre problemer med indeklimaet, og også i dagsinstitutioner og på plejehjem kan der være udfordringer med bl.a. lys, lyd, lugt, CO2-niveauer, kemi eller partikler fra mados. Årsagerne er tit, at fx ældre bygninger har dårlig vedligeholdelse, mangler ventilation, eller der er for lidt plads.

Foreløbige erfaringer fra corona-epidemien understreger vigtigheden: Mere udluftning og større fokus på hygiejne og plads i institutioner har medvirket til færre indlæggelser af børn med infektionssygdomme, mindre sygefravær for både ansatte, børn og ældre.

Flere af problemerne kan afhjælpes med kendte tiltag, og investeringerne betaler sig ofte tilbage relativt hurtigt. På Bornholm har man fx gennemført et ventilationsprojekt, der koster ca. 3-4 kroner pr. elev pr. dag og har øget elevernes læring med op til 10 pct. På trods af enkelte gode eksempler gøres der mange steder ikke nok, og der er brug for at styrke indsatsen.

VI MENER

Det er stærkt problematisk, at mange offentlige institutioner i dag har dårligt indeklima. Det indebærer et svigt af både vores unge, vores ældre og de ansatte. Derfor er der brug for at styrke indsatsen. Vi skal sikre, at indeklima bliver prioriteret højt.

Der bør indføres krav til kommuner om at udarbejde og implementere indeklimahandlingsplaner, hvor energieffektivisering indtænkes, og krav om at energirenovere mindst 3 pct. af bygningsmassen årligt. Et godt indeklima er vigtigt for den enkeltes velbefindende og kan samtidig føre til højere produktivitet, beskæftigelse, energibesparelser og klimagevinster. Dermed er indeklimaet vigtigt for både hver enkelt af os, økonomien og samfundet.

Symptomer på dårligt indeklima

kan fx være hovedpine, træthed, koncentrationsbesvær, kvalme og irritation af øjne og næse. På længere sigt kan dårligt indeklima medføre kroniske sygdomme.

En undersøgelse fra 2017 dokumenterede, at grænseværdien for CO2-indhold i luften blev overskredet i 91 prc. af de klasseværelser, der blev undersøgt, på et tidspunkt i løbet af skoledagen.

Børn klarer sig 9 pct. dårligere i tests, hvis de opholder sig i klasselokaler med dårligt indeklima.

Læs mere: